Informacje

Informacje o pośredniku ubezpieczeniowym

Przedstawiamy informacje o pośredniku ubezpieczeniowym wymagane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń:

• Quadra Underwriting sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń;

• Quadra Underwriting sp. z o.o. udostępnia klientowi przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej dokument pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpieczeń;

• Siedziba Quadra Underwriting sp. z o.o. znajduje się w Warszawie przy ul. Ogrodowej 31/54, 00-893 Warszawa;

• Quadra Underwriting sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11251448/A, co można sprawdzić wpisując ten numer lub nazwę firmy na stronie https://rpu.knf.gov.pl/search/agent;

• Quadra Underwriting sp. z o.o. otrzymuje od zakładu ubezpieczeń, w imieniu którego zawiera umowę ubezpieczenia, prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej;

• Quadra Underwriting sp. z o.o. nie zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń przeznaczonych dla konsumentów ani dystrybucją ubezpieczeń na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Roszczenia i reklamacje

Klient może zgłosić roszczenie z umowy ubezpieczenia zawartej za naszym pośrednictwem bezpośrednio do ubezpieczyciela, albo na adres poczty elektronicznej contact@quadra.com.pl.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej contact@quadra.com.pl, jak również w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie Quadra Underwriting sp. z o.o., albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, ewentualnie ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Quadra Underwriting sp. z o.o.

Reklamacje na usługi świadczone przez Quadra Underwriting sp. z o.o., tj. reklamacje niezwiązane z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, rozpatruje Quadra Underwriting sp. z o.o.

Złożone w Quadra Underwriting sp. z o.o. reklamacje związane z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, do których rozpoznania właściwy jest zakład ubezpieczeń, zostaną niezwłocznie przekazane przez Quadra Underwriting sp. z o.o. do rozpatrzenia zakładowi ubezpieczeń.

Quadra Underwriting sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na reklamację niezwiązaną z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w terminie 30 dni od jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przez upływem tego terminu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, Quadra Underwriting sp. z o.o. w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
albo pocztą elektroniczną na adres: biuro@rf.gov.pl