Produkty

Produkty

W kręgu naszego zainteresowania znajdują się następujące produkty ubezpieczeniowe:

• Legal Indemnities (Title Insurance),
• Warranty & Indemnity,
• Tax Insurance,
• Directors & Officers, 
• Inne specjalistyczne produkty z grupy „Financial Lines”.

Na dzień dzisiejszy posiadamy w ofercie ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości (Title Insurance). Chroni ono nabywców, inwestorów i podmioty finansujące nieruchomości komercyjne przed ryzykami prawnymi wynikającymi z własności, posiadania i użytkowania gruntu oraz znajdujących się na nim budynków.

Typowymi zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem tytułu prawnego do nieruchomości są:

• wadliwa dokumentacja,
• brak należytego umocowania lub reprezentacji,
• brak dostępu lub możliwości użytkowania nieruchomości,
• egzekucja praw przez osoby trzecie,
• brak planów, pozwoleń na budowę lub użytkowanie,
• roszczenia związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Umowa ubezpieczenia może być zaaranżowana dla:

• obiektów biurowych, handlowych, magazynowych i hotelarskich,
• osiedli mieszkaniowych,
• przedsięwzięć energetyki odnawialnej,
• transakcji sprzedaży całego portfela nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia może obejmować zarówno ryzyka nieznane, jak i znane. Klient może wybrać spośród kilku wariantów ubezpieczenia, dotyczące praw do nieruchomości lub udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości, a ochrona ubezpieczeniowa może być dalece zindywidualizowana.